ΤΕΙ   Κρήτης
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ 
Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης   "Βιολογική Γεωργία" Ενέργεια 3.4.γ


Ιουλία Φάσσα,

Τεχνολόγος Γεωπόνος,
Οδυσσιτών 7, 54250 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 0911942514

Πτυχιακή Εργασία : Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία της Βιολογικής Γεωργίας
Πλήρες Κείμενο  (htm format)                                         

Περίληψη
ΚΑΝΟΝΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ  
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 8 ΚΑΙ 9.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2078/92
ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


ΚΑΝΟΝΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ        [Αρχή]

 1. Για τα μη μεταποιημένα φυτικά προϊόντα η διάρκεια περιόδου μετατροπής είναι τουλάχιστον 2 χρόνια πριν από την σπορά ή στην περίπτωση πολυετών καλλιεργειών εκτός από τα λιβάδια, τουλάχιστον 3 χρόνια πριν από την πρώτη συγκομιδή.

Η διάρκεια της περιόδου μετατροπής μπορεί να μειωθεί στο απολύτως ελάχιστο, στην περίπτωση που έχει χρησιμοποιηθεί ένα προϊόν που δεν περιλαμβάνεται στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα του καν. ΕΟΚ 2092/91, στο πλαίσιο μιας δράσης καταπολέμησης μίας νόσου και όταν η ενέργεια αυτή έχει καταστεί υποχρεωτική από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο έδαφος ή σε ορισμένα μέρη του εδάφους του ως προς μία ορισμένη καλλιέργεια.

Για τη μείωση της περιόδου μετατροπής είναι καθοριστική η τήρηση όλων των ακόλουθων στοιχείων:

 

 1. Η ευφορία και η βιολογική δραστηριότητα του εδάφους πρέπει να διατηρούνται ή να αυξάνονται στις κατάλληλες περιπτώσεις:

 

 1. Η καταπολέμηση των παρασίτων, των ασθενειών και των ζιζανίων πραγματοποιείται με την εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων:

 

 1. Η συλλογή εδώδιμων φυτών και τμημάτων φυτών που φύονται σε φυσικές περιοχές, δάση και γεωργικές εκτάσεις, θεωρείται ως μία βιολογική μέθοδος παραγωγής υπό τον όρο ότι:
 1. Για την παραγωγή μανιταριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν υποστρώματα, τα οποία συνίστανται από τα ακόλουθα συστατικά:

Στις περιπτώσεις αυτές, η σήμανση περιλαμβάνει την ένδειξη “Μανιτάρια που καλλιεργούνται σε υπόστρωμα προϊόντων γεωργικής προέλευσης, από εκτατική καλλιέργεια το οποίο επιτρέπεται στη βιολογική γεωργία κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου”.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ      [Αρχή]

 1. Η μέθοδος βιολογικής παραγωγής συνεπάγεται ότι για το μητρικό φυτό, στην περίπτωση των σπόρων και το ή τα μητρικά φυτά, στην περίπτωση του αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού, έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος Ι και έχουν χρησιμοποιηθεί μόνον προϊόντα που αποτελούνται από ουσίες των παραρτημάτων Ι και ΙΙ, επί μια τουλάχιστον γενεά ή για πολυετή φυτά επί δυο καλλιεργητικές περιόδους.

 

 1. Προϊόντα των οποίων η χρήση απαγορεύεται κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος κανονισμού, μπορούν να συμπεριληφθούν στο παράρτημα ΙΙ μόνον υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) εάν χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση βλαβερών οργανισμών και ασθενειών των φυτών:

β)εάν χρησιμοποιούνται ως λιπάσματα ή βελτιωτικά του εδάφους:

Για τα προϊόντα του παραρτήματος ΙΙ, μπορούν να παρέχονται οι ακόλουθες ενδείξεις:

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ       [Αρχή]

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ο διαχωρισμός των εν λόγω κατηγοριών γίνεται με βάση την περιεκτικότητα των τελικών προϊόντων σε γεωργικά προϊόντα βιολογικής προέλευσης.

Η περιεκτικότητα αυτή εκφράζεται σε ποσοστό επί της συνολικής περιεκτικότητας συστατικών γεωργικής προέλευσης.

 

 1. Μη μεταποιημένα (νωπά προϊόντα) και μεταποιημένα βιολογικά γεωργικά προϊόντα (φυτικά) που περιέχουν περισσότερο από 95% συστατικά γεωργικών προϊόντων.
 1. Μεταποιημένα προϊόντα που περιέχουν 70% έως 95% συστατικών γεωργικής προέλευσης.

 

 1. Προϊόντα που προέρχονται από γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες έχουν εισέλθει στην διαδικασία μετατροπής της παραγωγής, εφόσον:

 

4. Σύνθετα προϊόντα που περιέχουν λιγότερο από 70% συστατικά βιολογικής προέλευσης δεν δικαιούνται καμία αναφορά στον βιολογικό τρόπο παραγωγής.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ      [Αρχή]

 1. Τα κράτη μέλη εγκαθιδρύουν σύστημα ελέγχου το οποίο διαχειρίζονται ένας ή περισσότεροι εγκεκριμένοι ιδιωτικοί οργανισμοί.
 1. Για την εφαρμογή του συστήματος ελέγχου από ιδιωτικούς οργανισμούς, τα κράτη μέλη ορίζουν μια αρχή αρμόδια να εγκρίνει και να επιβλέπει τους οργανισμούς αυτούς, δηλαδή α)αν οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται είναι αντικειμενικοί, β)αν είναι αληθή τα στοιχεία του ελέγχου, γ)αν έγιναν παρατυπίες και τι κυρώσεις επιβλήθηκαν.
 1. Οι αρμοδιότητες των ιδιωτικών οργανισμών ελέγχου είναι:
 1. Για την έγκριση ιδιωτικού οργανισμού ελέγχου, θα πρέπει:
 1. Κάθε επιχειρηματίας που παράγει, παρασκευάζει ή εισάγει από τρίτες χώρες “βιολογικά” προϊόντα με σκοπό την εμπορία τους, θα πρέπει: α) να γνωστοποιεί την δραστηριότητά του αυτή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους (Παράρτημα ΙV) και β) να υποβάλει την επιχείρησή του στο σύστημα ελέγχου του καν. ΕΟΚ 2092/91.
 1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε επιχειρηματίας που τηρεί τον παρόντα κανονισμό και πληρώνει την εισφορά του για την κάλυψη των εξόδων ελέγχου να έχει εξασφαλισμένη την πρόσβασή του στο σύστημα ελέγχου.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 8 ΚΑΙ 9.       [Αρχή]

Α. Φυτά και φυτικά προϊόντα που έχουν παραχθεί σε αγροκτήματα.

 1. Κατά την έναρξη εφαρμογής του καθεστώτος ελέγχου, ο παραγωγός και ο οργανισμός ελέγχου, πρέπει να προβούν:

Η περιγραφή αυτή και τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνονται σε έκθεση ελέγχου, η οποία συνυπογράφεται από το συγκεκριμένο παραγωγό.

Επίσης η έκθεση αναφέρει:

 1. Κάθε έτος, εντός προθεσμίας που καθορίζει ο οργανισμός ελέγχου, ο παραγωγός πρέπει να γνωστοποιεί στον οργανισμό αυτό το λεπτομερές πρόγραμμά του παραγωγής φυτικών προϊόντων ανά αγροτεμάχιο.
 1. Πρέπει να τηρούνται λογιστικά βιβλία που να περιέχουν με ακρίβεια την καταγωγή, τη φύση και τις ποσότητες των πρώτων υλών που αγοράστηκαν, καθώς και τη χρήση τους και ακόμα αποδείξεις για τη φύση, τις ποσότητες και τους παραλήπτες όλων των πωληθέντων γεωργικών προϊόντων.
 1. Ο παραγωγός οφείλει να παρέχει στον οργανισμό ελέγχου πρόσβαση στους χώρους που αφορούν την γεωργική εκμετάλλευση καθώς και στα λογιστικά βιβλία. Και ο οργανισμός ελέγχου όμως, οφείλει να πραγματοποιεί τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο έναν πλήρη έλεγχο των εγκαταστάσεων της μονάδας και δειγματοληψίες για την ανίχνευση προϊόντων απαγορευμένων από τον παρόντα κανονισμό. Μετά από κάθε επίσκεψη συντάσσεται έκθεση επιθεώρησης που συνυπογράφουν τόσο ο ελεγκτής όσο και ο ελεγχόμενος.
 1. Τα προϊόντα μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες μονάδες μόνο σε κατάλληλες συσκευασίες ή εμπορευματοκιβώτια ώστε να εμποδίζεται η αντικατάσταση του περιεχομένου τους και να φέρουν ετικέτα στην οποία αναγράφεται εκτός από τις άλλες ενδείξεις που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, α) το όνομα και η διεύθυνση του υπευθύνου παραγωγής και β) η ονομασία του προϊόντος που περιλαμβάνει αναφορά στη μέθοδο βιολογικής παραγωγής.

Οι συσκευασίες ή τα εμπορευματοκιβώτια δεν απαιτείται να είναι κλειστά όταν: α) η μεταφορά πραγματοποιείται μεταξύ ενός παραγωγού και ενός άλλου εμπορευόμενου, οι οποίοι υποβάλλονται στο σύστημα ελέγχου, β) τα προϊόντα συνοδεύονται από έγγραφο στο οποίο αναφέρεται ο βιολογικός τρόπος παραγωγής τους.

 1. Όταν ένας επιχειρηματίας στην ίδια γεωργική εκμετάλλευση εφαρμόζει μία βιολογική μέθοδο παραγωγής και μία συμβατική μέθοδο τότε σ΄ αυτές τις μονάδες: α) απαγορεύεται η παραγωγή φυτών της ίδιας ποικιλίας, β) έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί ο αδιάλειπτος διαχωρισμός των προϊόντων που προέρχονται από την κάθε μονάδα, γ) ο οργανισμός ή η αρχή ελέγχου ενημερώνεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη συγκομιδή των προϊόντων της κάθε μονάδας και δ) αμέσως μετά τη συγκομιδή, ο παραγωγός ανακοινώνει στον οργανισμό ή στην αρχή ελέγχου τις ακριβείς ποσότητες που συγκομίσθηκαν στις σχετικές μονάδες και όλα τα διακριτικά χαρακτηριστικά τα οποία επιτρέπουν την αναγνώριση της παραγωγής ( η ποιότητα, το χρώμα, το μέσο βάρος, κλπ.).

Β. Μονάδες μεταποίησης και συσκευασίας φυτικών προϊόντων και ειδών διατροφής που περιέχουν κυρίως φυτικά προϊόντα.

Ισχύουν τα ίδια με το (Α) όσον αφορά τους κανόνες εντοπισμού, παρακολούθησης και κυρώσεων του επιχειρηματία, καθώς και για τους κανόνες επιθεώρησης και μεταφοράς και για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.

Σ΄ αυτά τα λογιστικά βιβλία αναφέρεται επίσης η καταγωγή, η φύση και οι ποσότητες των συστατικών, πρόσθετων και βελτιωτικών παρασκευής που παρέλαβε η μονάδα καθώς και η σύνθεση των μεταποιημένων προϊόντων.

Εάν σε μία μονάδα μεταποίησης προβλέπεται και μία δραστηριότητα μεταποίησης συμβατικών γεωργικών προϊόντων τότε είναι υποχρεωτικό: α) να αποθηκεύονται τα προϊόντα σε ξεχωριστούς χώρους, β) οι εργασίες παραγωγής πρέπει να διαχωρίζονται χρονικά και να προαναγγέλλονται εντός προθεσμίας οριζόμενης σε συμφωνία μεταξύ του επιχειρηματία και του οργανισμού ελέγχου και γ) να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για να εξασφαλίζεται η αναγνώριση των παρτίδων και να αποφεύγονται αναμίξεις με προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί σύμφωνα με τους κανόνες παραγωγής του παρόντος κανονισμού.

Γ. Εισαγωγείς φυτικών προϊόντων και ειδών διατροφής, κυρίως αποτελούμενων από φυτικά προϊόντα, από τρίτες χώρες.

Τα μέτρα που προβλέπονται στο πλαίσιο του καθεστώτος ελέγχου αποσκοπούν στο να εξασφαλιστεί η επιτήρηση της διακίνησης των εισαγομένων προϊόντων για κάθε παρτίδα χωριστά, κυρίως με την παροχή πληροφοριών που αφορούν: α) την καταγωγή, τη φύση και τις ποσότητες της συγκεκριμένης παρτίδας και τις ρυθμίσεις μεταφοράς από τον εξαγωγέα στην τρίτη χώρα προς τις εγκαταστάσεις του εισαγωγέα ή τις αποθήκες και β) τη φύση, τις ποσότητες και τους παραλήπτες της συγκεκριμένης παρτίδας και τις ρυθμίσεις μεταφοράς από τις εγκαταστάσεις του εισαγωγέα ή τις αποθήκες προς τους παραλήπτες.

Εάν τα εισαγόμενα προϊόντα αποθηκεύονται σε αποθηκευτικούς χώρους μαζί με αγροτικά προϊόντα συμβατικής μεθόδου τότε: α) τα εισαγόμενα προϊόντα θα πρέπει να φυλάσσονται χωριστά και β) να λαμβάνονται μέτρα για τη διασφάλιση της ταυτότητας των παρτίδων και για την αποφυγή ανάμειξης με προϊόντα που δεν παράγονται με τις μεθόδους της βιολογικής παραγωγής.

Τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες θα πρέπει να είναι σε κατάλληλη συσκευασία ή σε κλειστά εμπορευματοκιβώτια, κατά τρόπο που να αποφεύγεται η αντικατάσταση του περιεχομένου τους και να συνοδεύονται από το πιστοποιητικό για εισαγωγή βιολογικών προϊόντων.

Τα προϊόντα αυτά μπορούν να μεταφέρονται σε άλλες μονάδες μόνο σε κατάλληλες κλειστές συσκευασίες ή εμπορευματοκιβώτια και να φέρουν ετικέτα στην οποία αναγράφονται: α) το όνομα και η διεύθυνση του υπεύθυνου παραγωγής ή παρασκευής του προϊόντος και β) η ονομασία του προϊόντος που περιλαμβάνει αναφορά στη μέθοδο βιολογικής παραγωγής.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ       [Αρχή]

 1. Τα βιολογικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες μπορούν να κυκλοφορήσουν στο εμπόριο μόνον εφόσον: α) κατάγονται από συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής τρίτης χώρας που περιλαμβάνεται σε κατάλογο καταρτιζόμενο με απόφαση της Επιτροπής και έχουν ελεγχθεί από οργανισμό ελέγχου και β) η αρμόδια αρχή ή οργανισμός της τρίτης χώρας έχει εκδώσει πιστοποιητικό ελέγχου.
 1. Η αντιπροσωπεία της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας υποβάλλει σχετική αίτηση στην Επιτροπή για την συμπερίληψή της στον κατάλογο. Εντός προθεσμίας 6 μηνών από την παραλαβή της αίτησης, θα πρέπει να γίνει διαβίβαση τεχνικού φακέλου που καταρτίζεται σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας και αναφέρει τις εγγυήσεις που μπορεί να παράσχει η τρίτη χώρα, τουλάχιστον για την παραγωγή που προορίζεται για την Κοινότητα, όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων παραγωγής και τα μέτρα ελέγχου που θα πρέπει να είναι ισότιμα με αυτά που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη.

Στον κατάλογο για κάθε τρίτη χώρα διευκρινίζονται οι πληροφορίες:

 1. Το πιστοποιητικό ελέγχου που αποστέλλεται στην Κοινότητα συντάσσεται σε μια μόνο σελίδα, σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας. Συμπληρώνεται εξ ολοκλήρου με κεφαλαία γράμματα και κατά προτίμηση σε μια από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους προορισμού. Θα πρέπει να συνοδεύει το εμπόρευμα και ο εισαγωγέας θα πρέπει να το κρατά στη διάθεση του οργανισμού ελέγχου για 2 χρόνια τουλάχιστον.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2078/92        [Αρχή]

σχετικά με μεθόδους γεωργικής παραγωγής που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και με τη διατήρηση του φυσικού χώρου.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει θετικές συνέπειες για το περιβάλλον και το φυσικό χώρο μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή ενισχύσεων στους κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση:

Επιπλέον, το καθεστώς μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα που αποβλέπουν στη βελτίωση της κατάρτισης των γεωργών όσον αφορά τις γεωργικές δασικές μεθόδους παραγωγής που συμμορφώνονται με τις ανάγκες του περιβάλλοντος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Το πρόγραμμα καταρτίζεται για ελάχιστη διάρκεια 5 ετών και περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη καθορίζουν:

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ         [Αρχή]

 1. Αρμόδια Ελέγχουσα Αρχή για θέματα Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης είναι το Γραφείο Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης της Δ/νσης Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής.

Ορίζεται Επιτροπή Βιολογικών Προϊόντων που έργο της είναι:

 1. Η αρμόδια ελέγχουσα αρχή είναι αυτή που θα εγκρίνει τους οργανισμούς πιστοποίησης και ελέγχου βιολογικών προϊόντων, μετά από τα στοιχεία που θα πάρει σχετικά με:

Υπάρχουν τρεις Οργανισμοί Πιστοποίησης και Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης:

Η ελέγχουσα αρχή συνεργάζεται με τις κατά τόπους Δ/νσεις Γεωργίας για να επιβλέπουν τους οργανισμούς πιστοποίησης και ελέγχου βιολογικών προϊόντων φυτικής προέλευσης.

 1. Οι “επιχειρηματίες” που παράγουν, παρασκευάζουν ή εισάγουν από τρίτες χώρες γεωργικά προϊόντα με την ένδειξη “βιολογικό”, με σκοπό την εμπορία τους οφείλουν να γνωστοποιούν την δραστηριότητα τους αυτή στις κατά τόπους Δ/νσεις Γεωργίας (Υπόδειγμα Ι), οι οποίες στη συνέχεια ενημερώνουν την αρμόδια ελέγχουσα αρχή, που τηρεί το Μητρώο Ελεγχομένων Επιχειρηματιών. Μόνο οι επιχειρηματίες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ελεγχομένων Επιχειρηματιών μπορούν να χρησιμοποιούν τον όρο “βιολογικό” στα προϊόντα τους και εφόσον τηρούν τους κανόνες του καν. (ΕΟΚ) 2092/91.
 1. Ο επιχειρηματίας που θέλει να εισάγει στην Ελλάδα προϊόντα με την ένδειξη “βιολογικό” με σκοπό την εμπορία τους, από μια τρίτη χώρα που δεν περιέχεται στο παράρτημα του καν. (ΕΟΚ) 2092/91, τότε υποβάλλει αίτηση προς την αρμόδια ελέγχουσα αρχή (Υπόδειγμα ΙΙ). Για εισαγωγές από τρίτες χώρες πρέπει το προϊόν να συνοδεύεται από πιστοποιητικό (Υπόδειγμα ΙΙΙ).
 1. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται είναι:
 1. Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων “Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π,” που σκοπό έχει την διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, την προστασία προέλευσής τους και την προώθηση συστημάτων προστασίας και διαχείρισης της αειφορίας των αγροτικών και δασικών εκμεταλλεύσεων.

Κυριότερες αρμοδιότητες του είναι:

Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (Π.Ο.Π.),

Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (Π.Γ.Ε.),

Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας (Π.Β.Γ.),

Ειδικών Παραδοσιακών Προϊόντων Εγγυημένων (Ε.Π.Π.Ε.).

η τήρηση μητρώων μεταποιητών και εισαγωγέων αγροτικών προϊόντων.