ΤΕΙ   Κρήτης
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ 
Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης    "Βιολογική Γεωργία" Ενέργεια 3.4.γ

Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία της Βιολογικής Γεωργίας

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΕΙΣΑΓΩΓΗ   
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2092/91 ΤΗΣ ΕΟΚ: ΓΕΝΙΚΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2092/91 ΤΗΣ ΕΟΚ: ΘΕΤΙΚΑ - ΑΡΝΗΤΙΚΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2092/91 ΤΗΣ ΕΟΚ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991

Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 1, Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 3
Ορισμοί. Άρθρο 4, Επισήμανση. Άρθρο 5
Κανόνες παραγωγής. Άρθρο 6,  Άρθρο 6α, Άρθρο 7
Σύστημα ελέγχου. Άρθρο 8, Σύστημα ελέγχου. Άρθρο 9
Ένδειξη πιστότητας στο σύστημα ελέγχου. Άρθρο 10, Γενικά εκτελεστικά μέτρα. Άρθρο 10α., Εισαγωγές από τρίτες χώρες. Άρθρο 11
Παράρτημα
Ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό της Κοινότητας. Άρθρο 12
Διοικητικές διατάξεις και θέση σε εφαρμογή. Άρθρο 13
Διοικητικές διατάξεις και θέση σε εφαρμογή. Άρθρο 14
Διοικητικές διατάξεις και θέση σε εφαρμογή. Άρθρο 15
Διοικητικές διατάξεις και θέση σε εφαρμογή. Άρθρο 16

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
Κατάλογος των οργανισμών ή των δημόσιων αρχών που έχουν την ευθύνη
του ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2078/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1992
Στόχοι του καθεστώτος ενισχύσεων.
Άρθρο 1
Καθεστώς ενισχύσεων. Άρθρο 2
Προγράμματα ενισχύσεων. Άρθρο 3
Χαρακτήρας και ύψος των ενισχύσεων. Άρθρο 4
Όροι χορήγησης των ενισχύσεων. Άρθρο 5
Μαθήματα, κύκλοι πρακτικής εξάσκησης και σχέδια επίδειξης. Άρθρο 6
Διαδικασία εξέτασης των προγραμμάτων. Άρθρο 7
Ποσοστό κοινοτικής χρηματοδότησης. Άρθρο 8
Λεπτομέρειες εφαρμογής. Άρθρο 9
Τελικές διατάξεις. Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις. Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος. Άρθρο 12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Σύσταση γραφείου Βιολογικών προϊόντων Φυτικής Προέλευσης
Σύσταση Επιτροπής Βιολογικών Προϊόντων
Οργάνωση και λειτουργία της επιτροπής βιολογικών προϊόντων φυτικής προέλευσης
Χορήγηση άδειας λειτουργίας στον Σύλλογο Οικολογικής Γεωργίας Ελλάδας
για τον Έλεγχο και την Πιστοποίηση Βιολογικών προϊόντων Φυτικής Προέλευσης

Χορήγηση άδειας λειτουργίας στον Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου Βιολογικών         Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης “ΔΗΩ”
Χορήγηση άδειας λειτουργίας για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των βιολογικών  
γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής, φυτικής προέλευσης

Σύστημα πιστοποίησης και ελέγχου βιολογικών προϊόντων φυτικής προέλευσης,
προς εφαρμογή του κανονισμού 2092/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων
Όργανα ελέγχου για την εφαρμογή του άρθρου 5 της 315705/7.3.95 κοινής 
υπουργικής απόφασης περί “Συστήματος Πιστοποίησης και Ελέγχου Βιολογικών  
Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης, προς εφαρμογή του Καν. 2092/91/ΕΟΚ του    
Συμβουλίου”

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ