arxikieikona  
 
  
 

Συνδέσεις

Διεθνής Ένωση Θαλάσσιων Μεταφορών www.imo.org
Διεθνής ένωση Αεροπορικών Μεταφορών www.iata.org
Διεθνής Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές www.itf.org.uk
Για τη γλωσσολογική ποικιλία www.ethnologue.com/web.asp
Για τις γλώσσες που κινδυνεύουν www.mpi.nl/DOBES
Ευρωπαϊκό γραφείο για τις λιγότερο διαδεδομένες γλώσσες www.eblul.org
Καναδική ιστοσελίδα για τις γλώσσες του κόσμου www.tlfq.ulaval.ca/axl
Σχέδιο της UNESCO για την προώθηση του πολιτισμού και της ειρήνης διαμέσου της πολύγλωσσης εκπαίδευσης www.linguapax.org
Υποστηρικτές του «μόνο αγγλικά»

http://ourworld.compuserve.com

Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού www.world-tourism.org
Αφιερώματα των οδηγών “Routard” www.routard.com/mag_accueil.asp
Σχετικά με τον σεξουαλικό τουρισμό www.arches.uga.edu/~haneydaw/twwh/traf.html
Ο Τουρισμός Κατά της Φτώχειας www.propoortourism.org.uk
Κέντρο για Υπεύθυνο Τουρισμό www.theinternationalcentreforresponsibletourism.org
World Resources Institute www.wri.org
Φυσικοί Πόροι και Αειφόρος Ανάπτυξη www.worldbank.org/energy
Κέντρο Ερευνών για την Ενέργεια www.ecn.nl/main.html
Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη www.undp.org/seed/energy
Βορειοαμερικάνικη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου www.nafta-sec-alena.org
Κέντρο Σταριστικής της Ε.Ε.

Europa.eu.int/comm./eurostat

Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών (Insee) www.insee.fr/fr/home_page.asp
Παρατηρητήριο των Πολυεθνικών και των πρακτικών τους www.transnationale.org
Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) www.oecd.org
Κέντρο Εμπορίου και Ανάπτυξης (ΠΟΕ και Παγκόσμια Τράπεζα) www.itd.org
Public Citizen, MKO για την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και της δημοκρατίας www.citizen.org/trade/wto/gats
Παρατηρητήριο των πολυεθνικών και των πρακτικών τους www.transnationale.org
Αναλύσεις για τις πολυεθνικές www.corpwatch.org
Οι 500 πλουσιότερες πολυεθνικές www.fortune.com/lists/G500/index.html
Corporate Watch, Δικτυακός τόπος για την αντιπαγκοσμιοποίηση www.corporatewatch.org
Διεθνές Φόρουμ για την Παγκοσμιοποίηση (IFG) www.ifg.org
Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO)

www.ilo.org/public/english/employment

/multi/index.htm

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) www.un.org
Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) www.osce.org
Συμβούλιο της Ευρώπης www.coe.int
Αφρικανική Ένωση www.africa-union.org

Σύνδεσμος των Αραβικών Κρατών

www.arableagueonline.org
Οργανισμός των Αμερικανικών Κρατών www.oas.org
Οργανισμός Ισλαμικής Διάσκεψης www.oic-oci.org
Οργάνωση Attac www.attac.org
Greenpeace www.greenpeace.gr
Care www.care.org
Συμβούλιο της Ευρώπης. Πλήθος πληροφοριών για τις δραστηριότητες των ΜΚΟ στην Ευρώπη www.coe.int
Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών τροφίμων και Γεωργίας (FAO) www.fao.org
Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP) www.undp.org
Παγκόσμιο Διατροφικό Πρόγραμμα (WFP) www.wfp.org/index.asp?section=9
Δράση ενάντια στην πείνα www.acf-fr.org
Επιτροπή των καθολικών για την ανάπτυξη και ενάντια στην πείνα

www.ccfd.asso.fr

Δίκτυο κατά της φτώχειας (Παγκόσμια Τράπεζα) www.worldbank.org/proverty
Παγκόσμιο Παρατηρητήριο για την Φτώχεια (Παγκόσμια Τράπεζα) www.worldbank.org/research/povmonitor
ΜΚΟ για την φτώχεια στον κόσμο www.atd-fourthworld.org
Κέντρο ερευνών για την διεθνή ανάπτυξη (IDRC-Καναδάς) www.idrc.ca
Εκπαίδευση και εξάλειψη της φτώχειας www.unesco.org/education/poverty
Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για Πληθυσμιακές Δραστηριότητες www.unfpa.org/swp/2001/english/figures
Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό www.un.org/popin/data.html
Ινστιτούτο Ανάπτυξης Σπουδών (Σάσεξ) www.ids.ac.uk
The Center for Research and Population Security www.population-security.org
Γαλλικό Ινστιτούτο Δημογραφικών Σπουδών (INED) www.ined.fr
Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες www.unhcr.ch
Διεθνής Οργανισμός Εργασίας www.ilo.org
Αφιέρωμα στην ιστοσελίδα της Le Monde diplomatique www.monde-diplomatique.fr/index
Μελέτες για την Μετανάστευση www.mshs.univ-poiters.fr/migrinter
Προοπτικές της Παγκόσμιας Αστικοποίησης (Υπηρεσία του ΟΗΕ για τον Πληθυσμό) www.un.org/esa/population
Συζητήσεις, στοιχεία, μελέτες www.metropolisation.org
Χάρτες και δεδομένα για όλους τους δήμους της Ευρώπης www.articque.com-/FR/euroPopDocCom.htm
Πληθυσμός στο διαδίκτυο, για όλα τα αστικά κέντρα στον κόσμο που ξεπερνούν τους 100.000 κατοίκους

www.geo.univavignon.fr/Site%20Avignon/pages

/labo/index%20geopolis.html

Πόλεις του κόσμου www.world-gazetteer.com/news.htm
Πρακτορείο τύπου ειδικευμένο σε θέματα περιβάλλοντος www.aed-dmf.com
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή www.unfccc.int
Environmental News Network www.enn.com
Διακυβερνητική Ομάδα για την εξέλιξη του κλίματος www.ipcc.ch
Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) www.unep.org
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) www.who.int/health-topics/tse.htm
Γαλλικός Οργανισμός Υγειονομικής Ασφάλειας Τροφίμων (Afssa) www.afssa.fr
Γαλλικό Ινστιτούτο Αγρονομικής Έρευνας (INRA) www.inra.fr
Ευρωπαϊκή ενημέρωση για υγειονομικά ζητήματα www.europa.eu.int/comm/food
Οδηγός της Greenpeace σχετικά με το ποια προϊόντα περιέχουν ή όχι ΓΤΟ

http://www.greenpeace.gr

Γαλλική Υπηρεσία για το περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας (Ademe) www.ademe.fr
Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF) www.panda.org/toxics
Ηλεκτρονικός Κόμβος www.komvos.edu.gr
Μεγάλο Ορολογικό Λεξικό www.granddictionnaire.com
Βάση Όρων της Πληροφορικής στο διαδίκτυο www.cs.aueb.gr
EPSO – European Plant Science Organisation http://www.epsoweb.org
TII – The European Association for the Transfer of Technologies, Innovation and Industrial Information http://www.tii.org
Community of Science http://www.cos.com
ICSTI – The International Council for Scientific and Technical Information http://www.icsti.org
OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development http://wwwl.oecd.org/dsti/sti
WorldBiomes.com http://www.worldbiomes.com
EUROHORCs: European Union Research Organisations Heads of Research Council http://www.esf.org/eurohorcs
The Oxford Internet Institute http://www.oii.ox.ac.uk
GLOBUS http://www.cwis.kub.nl/globus
United Nations Atlas of the Oceans http://www.oceansatlas.org
TERENA: Trans – European Research and Education Networking Association http://www.terena.nl
New Scientist Planet Science http://www.newscientist.com
CEO: The Centre for Earth Observation Programme http://www.ceo.org
Seven leading European research Organisations: Where Science happens! http://info.web.cern.ch/info/scitech
Ο Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για προγράμματα Έρευνας και Τεχνολογίας http://www.cordis.lu/greece
The Joint Research Center (JRC) http://www.jrc.org/default.asp
Τεχνολογικοί Φορείς
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε) www.gaec.gr
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι) www.obi.gr
Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου (ΙΧΘΥ.Κ.Α.) Α.Ε www.ichthica.com
Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων (Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ.) Α.Ε. www.evetam.gr
Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών & Πυριμάχων (Ε.Κ.Ε.ΠΥ.) Α.Ε. www.cereco.gr
Εταιρεία Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας τροφίμων (Ε.Τ.Α.Τ.) Α.Ε. www.etat.gr
Εταιρεία τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας Ένδυσης & Ινών (Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι.) Α.Ε. www.etakei.gr
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ.) Α.Ε. www.grnet.gr
Ερευνητικοί Φορείς
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.) www.noa.gr
Ελληνικό Ινστιτούτο «ΠΑΣΤΕΡ» www.pasteur.gr
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» www.ncsr.gr
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) www.spin.gr
Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) www.ncmr.gr
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) www.ekke.gr
Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών (Ε.ΚΕ.Β.Ε.) «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ» www.fleming.gr
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) www.certh.gr
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) www.forth.gr
Ινστιτούτο Πολιτιστικής & Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ι.Π.Ε.Τ.) www.ipet.gr
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) www.cres.gr


 

 
 

Tμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος - Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Χανιά

Τηλέφωνο : 28210 23012 Ρωμανού 3 - Χαλέπα-73133 Τηλεαντίγραφο : 28210 - 23012 και 23072 - email :gstav@chania.teicrete.gr